Prowadzisz firmę i nie otrzymałeś kredytu w banku na jej rozwój? A może dopiero rozważasz otwarcie własnej działalności i nie masz wystarczających środków, żeby to zrobić? Brak historii kredytowej i zabezpieczeń spłaty kredytu o wystarczalnej wartości powoduje, że każdy bank “odprawia Cię z kwitkiem?”.

Jeżeli chociaż na jedno w powyższych pytań odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco to ten artykuł jest dla Ciebie! 🙂

Okazuje się, że pieniędzy na rozwój firmy można również szukać poza sektorem banków komercyjnych. Zasady przyznawania tego rodzaju finansowania są zupełnie inne a warunki jego otrzymania często zdecydowanie bardziej korzystne.

W dzisiejszym artykule przybliżę Ci JEREMIE – projekt preferencyjnego finansowania skierowany dla małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się na teranie Unii Europejskiej. Dowiesz się między innymi:

 1. Czym jest i jak działa JEREMIE?
 2. Skąd się wzięła ta inicjatywa?
 3. Jakie firmy mogą uzyskać wsparcie i na jaką działalność?
 4. Jakiego rodzaju produkty finansowe są oferowane w ramach funduszu JEREMIE?
 5. Gdzie zgłosić się po wsparcie?

Czym jest i jak działa JEREMIE?

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – wspólne europejskie zasoby dla MŚP) to nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską.

Idea projektu bazuje na jak najlepszym wykorzystaniu środków przeznaczonych na wsparcie sektora MŚP.

Głównym założeniem projektu jest pomoc w przezwyciężaniu trudności w dostępie do finansowania dla firm z sektora MŚP.

W szczególności pomoc ta ma być realizowana poprzez zapewnienie dostępu do mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych innowacyjnych form finansowania dla sektora MŚP.

Inicjatywa ta odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia przedsiębiorstw. W tym przypadku zastosowano odnawialny mechanizm finansowania (tzw. mechanizm rewolwingowy).  Co to oznacza w praktyce?

Raz wydatkowane środki wracają do funduszu powierniczego (JEREMIE) i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest budowanie kapitału na inwestycje jeszcze większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne.

JEREMIE ma na celu uzupełnienie brakującej w polskiej gospodarce luki w zakresie zwiększenia aktywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są we wstępnej fazie rozwoju. Aktywność ta nie jest bowiem możliwa bez odpowiedniego dostępu do kapitału.

JEREMIE jest więc atrakcyjną formą wsparcia finansowego, w postaci niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń kredytowych oferowanych również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Jak w praktyce pieniądze z funduszu JEREMIE trafiają do przedsiębiorców?

W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Obecnie program nadal jest realizowany pod nazwą JEREMIE II na lata 2014-2020 w 4 z 6-ciu województw, które brały udział w pierwszej edycji finansowania:

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim
 • Wielkopolskim
 • Dolnośląskim – brak wznowienia programu
 • Łódzkim
 • Mazowieckim – brak wznowienia programu

Województwa, które brały udział w I i II edycji programu JEREMIE

województwa z programu Jeremie

Źródło: www.jeremie.com.pl

Rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE pełni od 2009 r Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego zadaniem jest zarządzanie środkami finansowymi przekazanymi przez Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

BGK uruchamia też wsparcie z fundusz powierniczych JEREMIE poprzez pośredników finansowych (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe), którzy bezpośrednio udzielają wsparcia przedsiębiorstwom. 

To właśnie rolą pośredników współpracujących z BGK jest dotarcie z produktami finansowymi takimi jak niskooprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełen wykaz wszystkich pośredników finansowych (z wszystkich 6-ciu województw) współpracujących z BGK znajdziesz tutaj. 

Schemat działania funduszu powierniczego JEREMIE

Fundusz powierniczy JEREMIE - schemat działąnia

Źródło: www.jeremie.com.pl

Misją inicjatywy JEREMIE jest zatem dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które:

 • nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych,
 • które rozpoczynają działalność (w tym również absolwenci),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń na otrzymane środki finansowe o wystarczającej wartości.

Więcej informacji o tym czym są i jak działają fundusze JEREMIE znajdziesz w poniższym filmie. Zapraszam Cię do jego obejrzenia.

Skąd się wzięła inicjatywa JEREMIE?

W skład gospodarki Unii Europejskiej wchodzi prawie 25 milionów mikro, małych i średnich firm. Stanowią one większość, tj. 99,8% wszystkich przedsiębiorstw działających w krajach Unii Europejskiej.

Podobnie jest w Polsce, choć struktura samego sektora MŚP nieco różni się od unijnej. Nasz kraj charakteryzuje wyższy niż w UE udział mikroprzedsiębiorstw w całkowitej liczbie
firm (95,5% względem 92,9% w UE), a firm małych – blisko o połowę niższy (3,4%, gdy średnio w UE 6,0%).

Wykres: Struktura sektora przedsiębiorstw według klas wielkości w Polsce (z lewej) i UE-28 (z prawej) w 2017 r

struktura przedsiębiorstw w Polsce i UE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Tak ogromna ilość mikro, małych i średnich firm odgrywa decydujący wpływ w rozwoju gospodarczym całej Europy. W komunikacie Komisji Europejskiej z 2005 roku możemy przeczytać:

“Partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zależy od tego, czy małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wykorzystają swój potencjał, jako że odgrywają one kluczową rolę we wspieraniu przedsiębiorczości, konkurencyjności oraz innowacji, prowadząc do zrównoważonego wzrostu i rozwoju. “

W tym samym roku zbadano (badanie Eurobarometer Flash, październik 2005 r.) w jaki sposób firmy w Europie korzystają z różnych form kredytowania w celu wzmocnienia i przyspieszenia swojego rozwoju. Wyniki badań potwierdziły jednoznacznie, że Europa powinna pracować nad większą dostępnością kapitału podwyższonego ryzyka dla mikro, małych i średnich firm. Zwłaszcza dla tych o dużym potencjale wzrostowym.

Z tych właśnie przyczyn Komisja Europejska utworzyła dwa podstawowe instrumenty Unii Europejskiej na rzecz promocji przedsiębiorczości i innowacyjności, oraz by poprawić dostęp MŚP do źródeł finansowania.

Są nimi:

 • Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz
 • Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (JEREMIE)

W ramach inicjatywy JEREMIE, Europejski Fundusz Inwestycyjny został poproszony o ocenę konkretnych potrzeb każdego rynku UE. Zbadał również wady i braki poszczególnych gospodarek UE, a także zaproponował szereg odpowiednich instrumentów „inżynierii finansowej”.

Inicjatywa JEREMIE łączy więc dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z kapitałem pożyczkowym i kredytowym oraz innymi źródłami finansowania.

Każdy kraj Unii Europejskiej zaimplementował na swoim gruncie mechanizmy, pozwalające na skorzystanie ze środków funduszu JEREMIE. Polska znalazła się również w gronie tych państw.

W ramach polityki regionalnej UE środki z funduszu JEREMIE wspierają i przyczyniają się do rozwoju MŚP w każdym z krajów członkowskich.

Wsparcie z Unii Europejskiej

Jakie firmy mogą otrzymać wsparcie finansowe?

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. W zasadzie można powiedzieć wprost, że raczej nie otrzymałyby kredytu. Dlaczego?

Więcej na temat zasad udzielania kredytów przez banki możesz przeczytać w moich wcześniejszych artykułach:

Zanim zaciągniesz kredyt na firmę, sprawdź koniecznie!

Dwie rzeczy od których zależy czy otrzymasz kredyt dla firmy

Z jakich kredytów dla swojej firmy możesz skorzystać?

Dowiesz się z nich między innymi, że aby firma otrzymała standardowy kredyt w banku powinna spełnić dwa podstawowe kryteria:

 • Wykazać zdolność do spłaty kredytu – czyli dochód. Firma powinna więc prosperować od co najmniej kilku lub kilkunastu miesięcy.
 • Posiadać odpowiednie zabezpieczenie dla otrzymanego kredytu. Z reguły jest to majątek trwały firmy lub właściciela na których banki ustanawiają hipotekę + inne zabezpieczenia.

Wymienionych dwóch kryteriów nie jest w stanie spełnić wiele nowo powstałych firm. To właśnie one mogą skorzystać ze środków z funduszu JEREMIE. W szczególności mogą ty być firmy, które:

 • Rozpoczynają działalność (startup-y),
 • Nie posiadają historii kredytowej,
 • Nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z JEREMIE może też skorzystać przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia od 1 do 250 pracowników,
 • ma obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiada sumę bilansową do 43 mln €,
 • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą w jednym z 6-ciu województw, które biorą udział w programie JEREMIE,
 • nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu.

Środki uzyskanie przez mikro, małe i średnie firmy z funduszu JEREMIE mają swoje dokładne przeznaczenie. Muszą być wykorzystane na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej a dokładnie:

 1. Realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 2. Unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 3. Budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 4. Informatyzację,
 5. Dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 6. Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Nie ma możliwości przeznaczania wsparcia z JEREMIE na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i finansowanie celów konsumpcyjnych. Nie można również ich użyć na spłatę pożyczek i kredytów ani spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Odbierz dostęp do 30 kalkulatorów i checklist

Oblicz ratę kredytu, wzrost wartości Twojej nieruchomości i wiele, wiele więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Produkty finansowe oferowane przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JEREMIE

Produkty, które oferują pośrednicy finansowi, współpracujący z Bankiem Gospodarstwa Krajowego to:

Pożyczka – udzielana przez Fundusze Pożyczkowe lub inne instytucje finansowe współpracujące z Menedżera Funduszu Powierniczego (BGK),

Kredyt bankowy – udzielany przez banki (spółdzielcze, sieciowe) współpracujące z MFP (Menedżerem Funduszu Powierniczego – BGK),

Poręczenie – udzielane przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, współpracujące z BGK jako pośrednicy finansowi.

Wymienione produkty finansowe pozwalają na zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego dla firm. Oferują bardzo korzystne warunki finansowe (o czym za chwalę) i zapewniają większą elastyczność w podejściu do szacowania ryzyka danego przedsięwzięcia.

Może Cię również zainteresować:

Faktoring, czyli gotówka na koncie zaraz po wystawieniu faktury

Leasing – coraz popularniejsza forma finansowania

W poniższej tabeli zamieściłem informacje ogólne o produktach oferowanych MŚP w ramach programu JEREMIE.

kredyty i pożyczki ze środków Jeremie

Źródło: www.jeremie.com.pl

W ramach działań o charakterze innowacyjnym1) Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków niezbędnych do wdrożenia przez MŚP rozwiązania technologicznego, opisanego w Opinii o Innowacyjności2), w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze innowacyjnym, tj. na:

 1. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym m.in.:
  • budowli i budynków oraz gruntów i nieruchomości zabudowanych pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego pożyczką,
  • maszyn i urządzeń,
  • narzędzi, przyrządów i aparatury,-  wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
  • infrastruktury technicznej związanej z przedsięwzięciem inwestycyjnym objętym pożyczką, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;
 2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.

1) Obejmującego m.in. wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

2) Opinia o Innowacyjności wydana przez jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).

Podane wyżej dane dotyczą warunków “wyjściowych” udzielania wsparcia. Każdy z pośredników finansowych współpracujący z BGK posiada swoją indywidualną ofertę udzielania finansowania.

Poniżej przedstawiam jedną z nich na przykładzie pośrednika z województwa wielkopolskiego, którym jest fundusz pożyczkowy WARP – Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jakie są więc zasady i koszty ubiegania się o pożyczkę WARP?

Fundusz Pożyczkowy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z ubieganiem się o pożyczkę JEREMIE. W przypadku pożyczki KLASYCZNEJ (udzielanej ze środków własnych funduszu) koszty uzależnione są okresu prowadzenia działalności gospodarczej i kwoty pożyczki.

Podczas zaciągania pożyczki JEREMIE jest możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału przez okres do 6 miesięcy. Oznacza to, że pożyczkobiorca przez 6 miesięcy spłaca tylko odsetki a pożyczkę (kapitał) zaczyna spłacać po ustalonym terminie karencji.

To bardzo wygodnie rozwiązanie. Dodatkowo pożyczka taka nie musi być w żaden sposób ubezpieczona, jak to często bywa w przypadku pożyczek bankowych.

W momencie ubiegania się o pożyczkę wnioskodawca nie musi mieć nawet zarejestrowanej działalności gospodarczej. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pożyczki będzie zobowiązany taką działalność dopiero założyć.

W sytuacji, kiedy ma zawieszoną działalność również może się ubiegać o pożyczkę. Dopiero przed podpisaniem umowy o pożyczkę działalność musi zostać wznowiona. Takie rozwiązanie nie jest w ogóle spotykanie na rynku wśród banków komercyjnych. 

Dodatkowo pożyczki z WARP-u w ramach programu JEREMIE różnią się od oferty banków komercyjnych następującymi elementami:

 • mają zdecydowanie niższe oprocentowanie – już od 1,23% w skali roku,
 • mają stałe oprocentowanie przez cały okres spłaty – niezależne od wskaźników bankowych,
 • brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku, udzielenie, czy wcześniejsza spłatę,
 • elastyczność form spłaty (raty malejące, raty stałe, inne), często harmonogram spłaty rat jest ustalany indywidualnie z Klientem,

Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę następuje w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. 

Środki z pożyczki wypłacane są w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Funduszu Pożyczkowego i spełnienie warunków określonych w umowie

O pożyczki w WARP może ubiegać się każdy przedsiębiorca, który chce otworzyć lub prowadzi działalność na terenie województwa Wielkopolskiego (siedziba lub oddział).

Pożyczki w ramach JEREMIE z WARP są dostępne w 3 wariantach:

 • Dla nowych firmy (mikro, małych lub średnich) – wariant Start,
 • Dla firm działających powyżej 24 miesiące – (mikro, małych lub średnich) – wariant Raz, dwa, trzy,
 • Dla firm działających powyżej 24 miesiące – (małych lub średnich) – wariant Standard.

Parametry wymienionych pożyczek umieściłem na poniższych ilustracjach.

UWAGA!

Dołożyłem wszelkich starań, aby prezentowane dane były jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Ponieważ jednak pochodzą one od Pośrednika (WARP) mogą zdarzyć się rozbieżności, chociażby ze względu na aktualność informacji z dnia pisania artykułu. Należy je więc traktować wyłącznie jako materiał informacyjny nie stanowiący oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. W celu poznania szczegółowej i aktualnej oferty proszę skontaktuj się bezpośrednio z WARP. 

Pożyczka z WARP

Pożyczka z WARP

Pożyczka z WARP

Źródło: www.warp.org.pl

Gdzie zgłosić się po wsparcie?

Na dzień publikacji tego artykułu program JEREMIE funkcjonuje w 4 województwach pod nazwą JEREMIE II na lata 2014-2020. W województwach mazowieckim i dolnośląskim program nie został wznowiony. 

Dane kontaktowe pośredników finansowych udzielających wsparcia w poszczególnych województwach znajdziesz klikając na poniższe linki:

województwo dolnośląskie

województwo łódzkie

województwo pomorskie

województwo wielkopolskie

województwo zachodniopomorskie

województwo mazowieckie

Wykaz wszystkich pośredników finansowych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego znajdziesz natomiast tutaj. 

Informację o trwających programach w ramach JEREMIE możesz znaleźć tutaj oraz tutaj a informacje o trwającej II edycji programu – tzw. JEREMIE II znajdziesz bezpośrednio na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego

Pożyczka dla firmy z JEREMIE – podsumowanie

Wsparcie z unijnego programu JEREMIE jest bardzo interesującą formą pozyskania kapitału dla firm, które nie mogą otrzymać kredytu bankowego. Nie posiadają zabezpieczeń dla otrzymywanych środków, historii kredytowej albo dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.

Pomoc dla tych firm może być realizowana poprzez zapewnienie dostępu do mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji. Możliwe jest również zastosowanie bardziej innowacyjnych form finansowania, dostosowanego indywidualnie pod specyfikę danej firmy. 

Dzięki zastosowaniu poręczeń dla różnych instytucji finansowych (firm leasingowych, faktoringowych) firmy z sektora MŚP mogą również skorzystać z takich produktów jak leasing czy faktoring. Możliwości jest całkiem sporo.

Jeżeli do tego dodamy koszt skorzystania ze środków inicjatywy JEREMIE i gwarancję stałości raty przez cały okres kredytowania, wyłania nam się bardzo ciekawa alternatywa pozyskania środków finansowych na rozwój firmy. 

Daj proszę znać w komentarzu, czy wiedziałeś/wiedziałaś o takiej możliwości pozyskiwania środków na rozwój firmy?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób skorzystać z tego rodzaju finansowania to zapraszam Cię do bezpośredniego kontaktu ze mną. A jeśli uważasz, że ktoś z grona Twoich znajomych powinien się również dowiedzieć o JEREMIE to udostępnij mu ten artykuł.

Z pewnością będzie Ci za to wdzięczny 🙂

Pozdrawiam

Paweł

Odbierz dostęp do 30 kalkulatorów i checklist

Oblicz ratę kredytu, wzrost wartości Twojej nieruchomości i wiele, wiele więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.