Artykuł, który właśnie czytasz jest drugim wpisem w cyklu, kredyt dla firmy. Pierwszy dotyczył sposobów w jaki należy się przygotować chcąc skorzystać z kredytu na firmę. Jego pełny tekst znajdziesz klikając w poniższy link.

Zanim zaciągniesz kredyt na firmę, sprawdź koniecznie!

Zachęcam Cię do zapoznania się pierwszą “odsłoną” z tej tematyki. Pozwoli Ci to mieć pełniejszy obraz całego zagadnienia. Dowiesz się między innymi, z jakich powodów najczęściej firmy zaciągają kredyty oraz przede wszystkim o co trzeba zadbać, zanim zaciągniesz kredyt firmowy w banku.

W dzisiejszym artykule idę o krok dalej. Dowiesz się z niego:

 1. Komu banki pożyczają pieniądze?
 2. Co jest pierwszym, koniecznym warunkiem, żeby otrzymać kredyt dla firmy?
 3. W jakich formach firmy rozliczają swoje zyski?
 4. Na co zwracać uwagę analizując wynik finansowy?
 5. Jaki jest drugi niezbędny warunek otrzymania kredytu firmowego?
 6. Czym są fundusze poręczeń kredytowych i gdzie można je znaleźć?

Pytania, które wszystko zmieniają

Pamiętam swoje pierwsze dni w pracy w roli doradcy biznesowego w jednym z banków. Pojechałem wtedy na spotkanie do Klienta, który chciał otrzymać kredyt firmowy. Sam chciał! 🙂 Mój entuzjazm był ogromny!!! Spodziewałem się, że już wkrótce sprzedam swój pierwszy kredyt, realizując zlecone zadania a szefowa zapyta mi się, jak ja to zrobiłem.

Ten etap rozwoju młodego pracownika nazywa się “entuzjastyczny debiutant” i już niebawem miałem się przekonać na czym polega…Po powrocie do biura na fali biznesowego uniesienia od razu pochwaliłem się swoim wyczynem starszemu stażem koledze, który mnie szkolił: “Słuchaj, mam Klienta, chce kredyt!!! Mam nawet jego dokumenty finansowe, zobacz oto Pity”.

Kolega rzucił okiem i wypowiedział tylko 4 słowa, które podziałały na mnie jak “kubeł zimnej wody”: “brak zdolności, jakie zabezpieczenia?”. Nie za bardzo wtedy wiedziałem o co mu właściwie chodzi? Przecież Klient chciał dostać kredyt…I to był właśnie moment, w którym przeszedłem na kolejny etap rozwoju pracownika, który nazywa się “rozczarowany adept” 😉

Przez wiele kolejnych lat spotykałem osoby (i wciąż je spotykam), które zachowują się tak jak ja we wspomnianej sytuacji. A ściślej mówiąc wtedy, kiedy nie miałem jeszcze wielkiego pojęcia o co z tymi wszystkimi kredytami chodzi. Dzisiaj już wiem o co chodzi…

Chodzi o to, żeby pieniądze banku przekazać do dyspozycji firmie/firmom, które zrobią z nich najlepszy użytek przy jak najmniejszym ryzyku.

Innymi słowy, chodzi o udzielanie kredytów takim firmom których aktualny model biznesowy zapewnia generowanie dochodu. Poza tym odzyskanie udzielonej kwoty kredytu będzie odpowiednio zabezpieczone co oznacza (upraszczając), że w przypadku braku spłaty bank i tak odzyska to co pożyczył i to co mu się należy z powrotem.

Chciałbym, żebyś zapamiętał/zapamiętała z tego artykułu, że aby otrzymać w banku kredyt na firmę trzeba spełnić łącznie tylko dwa i aż dwa poniższe, podstawowe kryteria:

1. Posiadać zdolność kredytową,

2. Posiadać odpowiednie zabezpieczenia.

Jak już będziesz w stanie okazać się jednym i drugim, wtedy jest sens wchodzić w dalsze szczegóły. Jeżeli Ty i Twoja firma nie jesteście w stanie spełnić tych dwóch wymienionych kryteriów, to cała reszta “drobiazgów” jest bez większego znaczenia.

Tygodnie czy miesiące “kombinowania” nad polepszeniem zdolności kredytowej przy braku zabezpieczeń kredytu pójdzie prawdopodobnie na marne. Jeżeli z kolei będą odpowiednie zabezpieczenia, ale kondycja finansowa firmy będzie kiepska (strata z działalności) to też raczej niewiele z tego wyjdzie.

Owszem, znajdą się zapewne nieliczne instytucje, które udzielą kredytu takiemu przedsiębiorcy (np. firmie notującej stratę), ale cena takiego kompromisu może okazać się bardzo wysoka…

Jakkolwiek skomplikowana na pierwszy rzut oka wydaje się dana transakcja (udzielenia kredytu firmie), to w efekcie końcowym i tak sprowadza się do tych dwóch wyżej wymienionych elementów:

1. Zdolności kredytowej,

2. Odpowiedniego zabezpieczenia.

W tym artykule pojawi się trochę słownictwa branżowego i różnych określeń, które nie do końca mogą być dla Ciebie zrozumiałe. Zdaję sobie z tego sprawę i jednocześnie chcę Cię zapewnić, że w miarę możliwości będę się starał posługiwać dość zrozumiałym językiem. Uważam, że mówienie w prosty sposób o rzeczach trudnych jest bardzo cenną umiejętnością. Przez cały czas się jej uczę 🙂

Zdolność do spłaty – I filar otrzymania kredytu dla firmy

Podstawą obliczania zdolności kredytowej firmy jest zysk wypracowany przez nią na koniec okresu sprawozdawczego. Okres taki wynosi z reguły 12 miesięcy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych sposób wyliczania zysku i zdolności kredytowej jest dość prosty.

Książka przychodów i rozchodów (KPiR)

W firmach rozliczających się w formie książki przychodów i rozchodów (KPiR), od dochodu odejmowane są aktualnie zobowiązania, które firma posiada np. wysokość obecnie spłacanych rat kredytowych. Zobowiązania te są widoczne w raporcie BIK przedsiębiorcy, który podczas wnioskowania o kredyt firmowy jest każdorazowo sprawdzany.

Następnie w celu obliczenia zdolności kredytowej firmy do kwoty zysku dodawana jest wartość amortyzacji. Ma ona bardzo pozytywny wpływ na zdolność kredytową firmy.

Amortyzacja to koszty związane ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych, majątku firmy (komputerów, samochodów, urządzeń).

Generalnie im wyższa amortyzacja tym korzystniej wpływa to na zdolność firmy do zaciągnięcia kredytu.

Dlaczego to jest liczone w ten sposób? Wynika to z jednego faktu. Każda naliczona kwota służąca odnowieniu majątku wpływa pozytywnie na wartość firmy. Skoro firma odnawia majątek trwały (amortyzuje go, co jest kosztem) to musiała go najpierw nabyć. Teraz koszty tego zakupu rozlicza więc w czasie (amortyzuje).

Wartość i wiarygodność firmy, która posiada majątek trwały jest w oczach banku zdecydowanie wyższa niż takiej, bez majątku trwałego albo takiej, której główny majątek stanowi przykładowo know-how jej właścicieli.  

Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą to Twoje prywatne zobowiązania również obciążają firmę i jej zdolność kredytową. Każdy kredyt hipoteczny, gotówkowy czy karta kredytowa będą miały negatywny wpływ na zdolność kredytową firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W przypadku spółek kapitałowych obciążania osobiste nie będą uwzględniane.

Oczywiście bardzo istotnym czynnikiem jest okres prowadzenia firmy i to o jaki kredyt firma ta decyduje się wnioskować. Czy jest to prosty kredyt na niską kwotę np. 10 tys. zł dla nowo założonej firmy, czy może kredyt inwestycyjny na kilka milionów złotych dla firmy z długim stażem na rynku? 12 miesięcy jest jednak najczęściej wymaganym minimalnym okresem funkcjonowania firmy i właśnie dochód za ten czas jest uwzględniany w szacowaniu jej zdolności kredytowej.

Mówiąc o kredytach na dość niskie kwoty (do 10-20 tys. zł) dla nowo zakładanych firm część banków bada tylko historię kredytową wnioskodawcy w BIK. Następnie przyznaje kredyt na podstawie tego raportu i deklaracji Klienta, co do kwoty planowanych zasileń konta w przyszłości. Są to jednak produkty dość drogie.

W przypadku przyznawania kredytów inwestycyjnych oprócz dochodów bieżących z prowadzonej działalności banki bazują również na tzw. dochodach przyszłych firmy czy projektu. Na podstawie przedstawionego biznesplanu badają prognozowane przychody, koszty, dochody i na ich podstawie decydują, czy przyznać kredyt, czy nie. W tym przypadku to nie dochód z bieżącej działalności firmy tylko dochód z realizowanego w przyszłości projektu będzie głównym źródłem spłaty kredytu.

Ryczałt ewidencjonowany

Dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego zdolność kredytowa jest wyliczana w nieco inny sposób. Wynik finansowy takiej działalności liczony jest jako krotność (5-cio – 6-cio krotność) kwoty podatku zapłaconego za poprzedni rok. Od tej kwoty odejmowane są zobowiązania miesięczne analogicznie jak w przypadku firm rozliczających się w formie KPiR.

Pełna księgowość

Nieco inaczej wygląda sytuacja wyliczania zdolności kredytowej dla firm rozliczających się na pełnej księgowości. Tutaj mamy już dużo więcej parametrów oceny zdolności kredytowej i ryzyka przyznania takiego kredytu. Żeby móc je właściwie oszacować musimy już wykorzystać do tego celu narzędzia analizy finansowej. 

Sama analiza finansowa i różnego rodzaju wskaźniki finansowe wchodzące w jej skład to bardzo rozległy temat. Z pewnością nadający się na kilka osobnych wpisów na blogu. W tym miejscu chcę tylko zarysować i wyszczególnić najważniejsze elementy tej analizy, ponieważ są one ściśle związane z opisywanym zagadnieniem zdolności kredytowej.

Wynik finansowy firmy starającej się o kredyt rozpatrywany jest na kilku poziomach jego rejestrowania. Posługiwanie się pojęciami takimi jak zysk i amortyzacja, jak miało to miejsce w przypadku wyżej opisywanych metod wyliczania zdolności kredytowej (KPiR i Ryczałtu Ewidencjonowanego) już nie wystarcza.

Etapy analizy finansowej w uproszczeniu

Pierwszy poziom rejestrowania wyniku finansowego to przychody netto ze sprzedaży pomniejszone o koszty działalności operacyjnej. Dają nam one zysk (lub stratę) ze sprzedaży, która po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych stanowi zysk (stratę) z działalności operacyjnej.

Kolejny poziom rejestrowania wyniku finansowego wiąże się z koniecznością uwzględnienia w obliczeniach przychodów i kosztów finansowych, doprowadzając w ten sposób do wyniku określanego mianem zysku (straty) z działalności gospodarczej.

Ten z kolei, po powiększeniu o osiągnięte zyski nadzwyczajne oraz pomniejszony o poniesione straty nadzwyczajne daje nam zysk (stratę) brutto. 

Stąd już tylko jeden krok do wyniku finansowego netto danego okresu, prezentowanego zarówno w rachunku zysków i strat, jak i stanowiącego element kapitałów własnych spółki. Po zapłaceniu podatku dochodowego i ewentualnym odliczeniu strat z poprzednich okresów otrzymujemy zysk (stratę) netto. 

Etapy wspomnianej analizy wyniku finansowego możesz prześledzić na poniższym, przykładowym rachunku zysków i strat. 

Przykładowy rachunek zysków i strat

Źródło: Opracowanie własne

Bezkrytyczne posługiwanie się wynikiem finansowym jako jedyną istotną i najbardziej obiektywną kategorią, która opisuje językiem liczb skuteczność działania danej firmy jest jednak z mojego punktu widzenia podejściem raczej nieostrożnym.

Obowiązują oczywiście zasady obliczania wyniku finansowego, wynikające chociażby z ustawy o rachunkowości, ale nawet zachowując je można pokazać firmę w nieco lepszym lub gorszym świetle.

Wynik finansowy stanowi bowiem element końcowy wyliczeń, których podstawowymi składnikami są przychody i koszty. Te z kolei uzależnione są po części choćby od przyjętych przez daną firmę metod wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Należy pamiętać, iż nawet najrzetelniej obliczony i wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk, nie daje pełnego obrazu kondycji finansowej danej firmy.

Niejedno przedsiębiorstwo, mimo osiągania znacznych zysków, zmuszone było do ogłoszenia upadłości ze względu na utratę płynności finansowej.

Odbiorca sprawozdania finansowego powinien mieć na uwadze fakt, że wynik finansowy jest wielkością podatną na manipulacje i to zarówno zmierzające do jego zawyżenia, jak również – w pewnych przypadkach – nieuzasadnionego zmniejszenia. Banki mają tego pełną świadomość i dlatego często wymagają dodatkowych dokumentów od Klienta. 

wynik finansowy - manipulacja

Podsumowując, wynik finansowy jest analizowany w powiązaniu ze zmianami zachodzącymi w wielkości i strukturze poszczególnych składników aktywów i pasywów firmy. Jego analiza uwzględnia też przepływy środków pieniężnych w rozpatrywanym okresie. Bierze pod uwagę również rodzaj i wielkości poszczególnych kategorii przychodów i kosztów tworzących ten wynik.

Jeżeli firma potrafi okazać się zyskiem i odpowiednią zdolnością kredytową to oznacza, że spełniła właśnie pierwszy ważny warunek, na drodze do otrzymania kredytu. Zdolność do spłaty zadłużenia została “uprawdopodobniona” po wykonaniu przez bank analizy dokumentacji finansowej.

W tym momencie można przejść do drugiego etapu, którym jest znalezienie i akceptacja odpowiednich zabezpieczeń dla udzielanego kredytu.

Odbierz dostęp do 30 kalkulatorów i checklist

Oblicz ratę kredytu, wzrost wartości Twojej nieruchomości i wiele, wiele więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Zabezpieczenia – II filar otrzymania kredytu dla firmy

Dlaczego temat zabezpieczeń jest tak istotny? Czy dobre wyniki finansowe i sam dochód, jakim okazuje się firma nie wystarcza, żeby otrzymać kredyt? Niestety nie.

Banki chcą mieć pewność, że otrzymają z powrotem wszystkie pieniądze, których udzieliły firmie w formie kredytu i jeszcze na tym zarobią. Dochód wykazywany aktualnie przez firmę to jedna sprawa. Sytuacja gospodarcza jest jednak zmienna i nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy przez okres 2 czy 5 kolejnych lat firma będzie sobie radziła równie dobrze jak w chwili zaciągania kredytu.

Kluczową sprawą staje się więc ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia dla udzielonego kredytu. W sytuacji, gdyby dana firma nie spłaca zaciągniętego zobowiązania bank zaczyna odzyskiwać swoje środki właśnie z ustanowionych wcześniej zabezpieczeń kredytu.

Proces ten opisałem w poniższym artykule w odniesieniu do zabezpieczenia kredytu na zakup nieruchomości wpisem hipoteki do księgi wieczystej oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Jeżeli jesteś ciekaw jak po kolei bank odzyskuje swoje pieniądze, to kliknij w poniższy link i przeczytaj ten artykuł.

Co się dzieje, jak przestajesz spłacać kredyt hipoteczny?

Ogólnie rzecz biorąc zabezpieczenia kredytu można podzielić na dwie kategorie:

Osobisteosoba udzielająca zabezpieczenia odpowiada osobiście za swoje zobowiązania wobec wierzycieli,

Majątkowegwarantują zaspokojenia wierzycieli z posiadanego przez kredytobiorcę majątku.

Zdarza się, że Klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie chcą zabezpieczać zobowiązań firmowych majątkiem osobistym. Jeszcze częściej taka sytuacja występuje w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z założenia zupełnie odrębnym podmiotem prawnym.

Wiedząc, jakiego rodzaju zabezpieczeń dla zaciąganego kredytu wymaga od nas bank możemy od razu ustalić, czy chcemy lub wyrażamy zgodę na ich ustanowienie.

Pozwoli to zaoszczędzić sporo czasu i kosztów, związanych ze zorganizowaniem finansowania w postaci kredytu bankowego.

Poniżej wymieniam i krótko opisuję te zabezpieczenia kredytów, które są najczęściej stosowane. Głównie przez banki, ale niektóre są również z powodzeniem stosowane na rynku między osobami prywatnymi jak również firmami. Wspomnę również o tych mniej popularnych i rzadziej stosowanych rozwiązaniach.

Użycie każdego z zabezpieczeń kredytu jest uzależnione od rodzaju, kwoty udzielonego kredytu, oceny wiarygodności biznesowej firmy, która stara się o finansowanie i jeszcze wielu innych czynników. Już podczas wstępnych rozmów z doradcą danego banku, można otrzymać informacje, czego dany bank wymaga, żeby odpowiednio zabezpieczyć udzielany kredyt.

W praktyce dzieje się tak, że banki często stosują kilka poniżej wymienionych zabezpieczeń równocześnie. Przykładowo może to być weksel in blanco i poręczenie wekslowe razem z pełnomocnictwem do rachunku bankowego i blokadą środków. Może to być również hipoteka na nieruchomości razem z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej itp.

O tym jakie zabezpieczenia kredytowe są najczęściej stosowane i w jaki sposób działają przeczytasz poniżej.

W przypadku zabezpieczeń osobistych mamy do czynienia z następującymi z nich:

Poręczenie cywilne 

Inna, wskazana przez Ciebie osoba poręcza swoim majątkiem spłatę zaciągniętego przez Ciebie kredytu. Jeżeli Ty nie będziesz go spłacać, to bank wezwie do spłaty tego poręczyciela. Warto zwrócić uwagę na to, że poręczyciel figuruje w BIK przy poręcznym przez siebie kredycie tak samo jak kredytobiorca.

Weksel in blanco z deklaracją wekslową

Podpisując weksel wyrażasz zgodę na zapłatę wpisanej w nim kwoty na rzecz banku we wskazanym terminie. Wysokość tej kwoty i termin płatności ustala bank w momencie kiedy nie spłacasz kredytu. Dokładne zasady wypełniania weksla in blanco określa deklaracja wekslowa, która jest wypełniana razem z wekslem.

Poręczenie wekslowe (awal) 

Można powiedzieć, że są to dwa w/w zabezpieczenia w jednym. Na wekslu in blanco, oprócz kredytobiorcy swój podpis składa również poręczyciel. W przypadku braku spłaty kredytu na podstawie weksla bank lub inny właściciel weksla (np. fundusz poręczeń kredytowych) może wezwać do spłaty poręczyciela.

Gwarancja

To forma poręczenia kredytu, w której rolę poręczyciela przejmuje na siebie inny bank, czy wspomniany wcześniej fundusz poręczeń kredytowych. Przykładem tego typu poręczenia są np. gwarancje de minimis. Jest to program realizowany w ramach rządowego programu “Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Cesja wierzytelności 

Polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi (przykładowo firmie) na nowego nabywcę, którym w tym przypadku jest Bank. W tym celu strony zawierają umowę cesji takiej wierzytelności. Zagadnienie przelewu (cesji) wierzytelności reguluje Kodeks cywilny w art. 509 – 518.

Przykładem cesji wierzytelności może być cesja z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Gdyby doszło do powstania szkody na nieruchomości na podstawie cesji wierzytelności ubezpieczyciel przelewa wtedy odszkodowanie do banku a nie do właściciela nieruchomości.

Kolejnym przykładem może być cesja należności, w której kredytobiorca (zwany cedentem), przenosi na Bank swoje prawa do należności z tytułu umowy zawartej z osobą lub firmą trzecią.

Przedmiotem cesji mogą być należności z wielu różnych tytułów:

 • kontraktu
 • umowy leasingowej
 • umowy najmu
 • gwarancji
 • umowy dotacji unijnej

Spośród zabezpieczeń majątkowych możemy wyróżnić następujące z nich:

Hipoteka na nieruchomości

Ustanowienie hipoteki polega na wpisaniu w księdze wieczystej nieruchomości (w dziale IV) informacji o obciążeniu tej nieruchomości na rzecz banku. To najczęściej stosowane i najbardziej pożądane zabezpieczenie dla większości banków. Wynika to z faktu, że nieruchomości są dobrami trwałego użytku, które utrzymują swoją wartość a wszelkie ryzyka związane z ich użytkowaniem można ubezpieczyć.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Polega na tym, że bank samodzielnie pobiera sobie comiesięczne kwoty rat kredytowych z rachunku. Klient jest zobowiązany jedynie do zapewnienia na tym rachunku określonej wielkości środków.

Blokada środków na rachunku

Polega na zablokowaniu określonej wysokości środków pieniężnych na rachunku bankowym Klienta na ustalony czas pod określonym warunkiem. Blokada może wynikać np. z udzielonego bankowi pełnomocnictwa do pobierania miesięcznych rat kredytu.

Blokada może być również założona na rachunku inwestycyjnym Klienta na papierach wartościowych, które tam się znajdują. Oczywiście kluczowe jest oszacowanie wartości tych papierów oraz ich możliwej zmiany wartości. Jest to dość rzadko stosowane rozwiązanie.

Kaucja

Polega na przeniesieniu określonej kwoty pieniężnej na rzecz banku do momentu wywiązania się kredytobiorcy ze swojego zobowiązania wobec banku. Po realizacji ustalonych zobowiązań kwota kaucji wraca na rachunek bankowy Klienta.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Polega na przeniesieniu własności określonych składników majątku na rzecz banku (w części lub w całości), jednak kredytobiorca pozostaje w dalszym ciągu użytkownikiem danej rzeczy. To zabezpieczenie stosowane jest najczęściej w przypadku kredytów samochodowych, kiedy w dowodzie rejestracyjnym auta widnieje bank jako współwłaściciel.

Zastaw

Polega na oddaniu na rzecz banku jakiegoś składnika majątku ruchomego firmy (maszyn, urządzeń, materiałów, zapasów). Mówimy wtedy o zastawie rejestrowym. Z kolei zastaw ustanawiany np. na akcjach, obligacjach, udziałach firmy to zastaw finansowy. Osoba lub firma dokonująca zastawu może przy tym korzystać ze składników majątku, który zastawiła.

Zastaw ustanawia się na podstawie umowy o ustanowienie zastawu oraz dokonania wpisu do rejestru zastawów, prowadzonego przez sąd rejonowy w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy.

Ubezpieczenie kredytu

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu bank może przyjąć ubezpieczenie kredytu przez zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się wtedy w umowie ubezpieczenia kredytu do zapłacenia bankowi określonego w umowie odszkodowania za szkody poniesione przez Bank, które mogą powstać w wyniku niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę.

Bank może korzystać z ubezpieczenia kredytu w następujących sytuacjach:

 • na okres przejściowy, do czasu ustanowienia docelowego prawnego zabezpieczenia kredytu – ubezpieczenie pomostowe do momentu wpisu hipoteki,
 • w przypadku zbyt niskiego wkładu własnego kredytobiorcy (przy kredytach hipotecznych)
 • na wypadek braku spłaty rat i/lub odsetek,
 • na wypadek nieterminowej spłaty rat i/lub odsetek.

Depozyt niepieniężny

Jest przyjmowany przez bank jako zabezpieczenie kredytu w formie różnych papierów wartościowych lub wartości niepieniężnych. Mogą to być przykładowo bony lub certyfikaty oszczędnościowe. Są one składane w depozycie banku po zawarciu stosownego porozumienia (muszą więc mieć postać materialną). Jest to bardzo rzadko stosowane zabezpieczenie.

List patronacki

Stosowany jest do zabezpieczeń kredytów udzielanych spółkom z większych grup kapitałowych. Wtedy wystawcą takiego listu patronackiego jest główny udziałowiec lub właściciel tzw. „firma-matka”. Jest to rodzaj zabezpieczenia kredytu o charakterze podobnym do poręczenia. “Spółka matka” zobowiązuje się w nim do wyposażenia “firmy-córki” w odpowiednie środki finansowe, aby mogła ona uregulować swoje zobowiązania wynikające z udzielonego kredytu.

Na podsumowanie tematu zabezpieczeń kredytów bankowych chcę mocno podkreślić rolę wszelkiego rodzaju Funduszy Poręczeń Kredytowych.

Dość często zdarza się tak, że mała firma nie jest w stanie przedstawić takich zabezpieczeń kredytu, jakich oczekuje bank. To uniemożliwia jej uzyskanie zewnętrznego finansowania. Fundusze gwarancyjne są właśnie po to, żeby udzielić bankowi gwarancji, że zaciągnięty kredyt zostanie przez firmę spłacony. Są więc pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla banku. Korzystając z ich wsparcia uzyskanie kredytu dla firmy staje się znacznie łatwiejsze.

Wyszukiwarkę Funduszy Poręczeń Kredytowych znajdziesz w tym miejscu.

Mogą Cię również zainteresować:

Z jakich kredytów dla swojej firmy możesz skorzystać?

Na co zwracać uwagę rozpoczynając współpracę z pośrednikiem kredytowym? Poznaj 20 praktycznych podpowiedzi.

Kredyt dla firmy – warunki, które musisz spełnić – podsumowanie

Tytuł tego artykułu z pewnością nie zapowiadał, że te dwa elementy na które trzeba zwrócić uwagę starając się o kredyt mogą być  tak rozbudowane. Tymczasem, jeżeli myślisz o kredycie firmowym to obydwa z nich (zdolność do spłaty i odpowiednie zabezpieczenie) muszą występować z sobą równocześnie.

Poznanie tych podstawowych zasad przydzielania kredytów firmowych pozwoli Ci z pewnością zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy. Będziesz też wiedział na co zwracać uwagę w rozmowach z bankami.

Temat kredytów firmowych nie jest jeszcze wyczerpany. W kolejnym artykule przedstawię Ci przede wszystkim z jakich kredytów firmowych możesz skorzysta i oczywiście na jakich zasadach.

Jeżeli myślisz o zaciągnięciu kredytu firmowego już teraz to życzę Ci zrealizowania planów, które będziesz nim finansował 🙂

Gdybyś potrzebował dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej w tym temacie to zachęcam Cię do konaku, no i oczywiście proszę udostępnij ten artykuł 🙂

Pozdrawiam

Paweł

Odbierz dostęp do 30 kalkulatorów i checklist

Oblicz ratę kredytu, wzrost wartości Twojej nieruchomości i wiele, wiele więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.