Istnieją metody finansowania projektów, które rządzą się zupełnie innymi prawami niż klasyczne kredyty bankowe. Nie wymagają zabezpieczeń na majątku firmy ani bieżącej zdolności kredytowej.

Są zdecydowanie bardziej elastycznymi formami finansowania, a ich podstawą jest przede wszystkim solidny biznesplan. Źródłem spłaty takiego kapitału są przepływy finansowe wygenerowane przez dany projekt, czyli tzw. cash-flow. 

Jak więc sfinansować projekt o podwyższonym ryzyku? Jakie są zasady przeprowadzania transakcji typu mezzanine i czy rzeczywiście może być ona opłacalna dla firmy?

Omówię to w tym artykule na konkretnym przykładzie. Kontynuacją i uzupełnieniem tego wpisu będzie również wywiad, jaki planuję przeprowadzić z osobą, która zrealizowała dla siebie tego typu transakcję – tzw. wykup managerski.

Dzięki temu otrzymasz dodatkową wiedzę z tego obszaru, z “pierwszej ręki”, popartą konkretnym przykładem.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się również:

 1. Co to jest finansowanie typu mezzanine?
 2. Kiedy i dla jakich firm warto zastosować finansowanie tego typu?
 3. Jak przebiega proces pozyskiwania kapitału mezzanine?
 4. Jakie instrumenty finansowe są stosowane w finansowaniu typu mezzanine?
 5. Poznasz zalety i wady tego sposobu finansowania?
 6. Jakie są koszty finansowania mezzanine?

Tematyka tego wpisu może nie być dość “lekka” w odbiorze, z czego zdaję sobie sprawę. Postaram się jednak przybliżyć Ci zagadnienia tego typu transakcji w sposób możliwie przystępny. Gotowy? Gotowa? No to zaczynamy 🙂

Finansowanie Mezzanine – co to jest?

Nazwa mezzanine pochodzi z języka francuskiego i oznacza półpiętro, miejsce łączące dwie kondygnacje. W przypadku finansowania oznacza natomiast instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. zaciągnięcie kredytu), a finansowaniem kapitałowym (np. emisja akcji). Mezzanine posiada zatem zarówno cechy typowe dla długu, jak i kapitału.

Finansowanie typu mezzanine jest dość nowoczesną formą pozyskiwania funduszy na rozwój i zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw. Przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców, których plany na wykonanie sporych inwestycji przekraczają możliwości uzyskania „zwykłego” kredytu bankowego. Wykorzystywane jest także dla podmiotów, które chcą nabyć jakieś przedsiębiorstwo i w związku z tym potrzebują sporych środków na taki zakup.

Mezzanine definiowane jest jako dług o podwyższonym ryzyku.

Do tego ma charakter tzw. “długu podporządkowanego”. Brzmi to może w dość skomplikowany sposób, ale tak naprawdę takie nie jest. Oznacza bowiem, że w pierwszej kolejności przedsiębiorstwo jest zobowiązane spłacić kredyty bankowe (tzw. dług nadrzędny) a dopiero w drugiej kolejności spłacane są zobowiązania typu mezzanine (tzw. podporządkowane).

Warto zapamiętać, że Mezzanine jest sposobem finansowania, a nie konkretnym źródłem kapitału.  W zależności od konkretnej transakcji do tej formy (sposobu) finansowania może się zaliczać konkretny instrument finansowy. Może więc ono występować przykładowo w formie obligacji, pożyczek, akcji uprzywilejowanych. Wykaz instrumentów finansowych najczęściej stosowanych w tego typu finansowaniu przedstawię w dalszej części tego artykułu.

Bez względu na użyty mechanizm finansowy udzielony kapitał mezzanine nie jest zabezpieczany na aktywach przedsiębiorstwa. Nie występuje zabezpieczenie na hipotece gruntów, budynków ani zastaw na środkach trwałych danej firmy. Zabezpieczeniem tego typu finansowania są głównie zastawy na akcjach lub udziałach podmiotu finansowanego, ale przede wszystkim przepływy pieniężne (tzw. cashflow), które zostaną wygenerowane w przyszłości przez firmę.

Kapitał mezzanine jest najczęściej spłacany jednorazowo, na koniec okresu finansowania. Takie rozwiązanie powoduje mniejsze obciążenie przepływów pieniężnych firmy w trakcie finansowania, ponieważ nie musi ona spłacać rat kapitałowych. Wszystkie pieniądze zostają więc wewnątrz przedsiębiorstwa co znacznie umacniania jego sytuację finansową.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ważny jest także fakt, że finansowanie mezzanine w rozumieniu ekonomicznym jest kapitałem, nie „konsumuje” więc zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Firma może zatem równolegle korzystać również z kredytów bankowych.

Inną cechą mezzanine jest wyższy poziom ryzyka, które jest w stanie zaakceptować finansujący (bank lub fundusz). Przykładowo, fundusze private equity, są gotowe ponieść bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycją, oczekując jednak bardzo wysokich zwrotów z zainwestowanych środków. Banki natomiast udzielające kredytów akceptują umiarkowany poziom ryzyka, ale żądają wielu zabezpieczeń.

Finansowanie mezzanine akceptuje natomiast podwyższony bądź wysoki poziom ryzyka. W zamian oczekuje jednak udziału w potencjalnych przyszłych zyskach na poziomie niższym niż właściciele czy fundusze private equity.

Istotną cechą finansowania mezzanine jest także możliwość dostosowania jego warunków do potrzeb strony finansowanej (konkretnego przedsiębiorstwa). Nie ma ściśle określonej dokumentacji i warunków, które w przypadku kredytów bankowych często uniemożliwiają udzielenie finansowania. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie a finansowanie jest dopasowywane do potrzeb konkretnego Klienta. Jest po prostu “szyte na miarę”.

To, co jest jednak kluczowe w tego typu konstrukcjach finansowych to fakt, że można je zastosować tylko w przypadku firm, które w sposób przewidywalny i stabilny generują przepływy finansowe z prowadzonej działalności. Muszą to więc być przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej, z wieloletnią historią i sprawdzoną kadrą managerską.

Największe ryzyko podejmuje bowiem finansujący. Skoro nie ustanawia on dla siebie zabezpieczeń rzeczowych (np. hipoteki czy zastawu na innych składnikach majątku firmy) to sprawą newralgiczną pozostają w takiej sytuacji przepływy finansowe oraz jakość i skuteczność zarządzania firmą.

Finansowanie mezzanine stosowane jest w różnego rodzaju branżach, zarówno tych stabilnych jak również innowacyjnych i szybko rozwijających się. Wykorzystywane jest głównie w firmach średnich, wykazujących kilkunasto czy kilkudziesięciomilionowe obroty, jak również w firmach dużych, działających w naszym kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

W poniższej tabeli znajdziesz podsumowanie najważniejszych cech finansowania typu mezzanine w porównaniu z klasycznym kredytem bankowym.

Tabela 1. Kredyt bankowy a finansowanie typu mezzanine

Klasyczny Kredyt Bankowy Finansowanie Mezzanine
W kategoriach ekonomicznych Dług Kapitał
W kategoriach prawnych Dług Dług
Oczekiwany zwrot z kapitału 5 – 10% 15 – 20%
Poziom akceptowanego ryzyka Niskie Średnie i wysokie
Wymagane zabezpieczenie Rzeczowe w postaci hipoteki na nieruchomościach firmy (grunty, budynki) lub zastaw rejestrowy Przepływy pieniężne (cash-flow) i/lub zastawy na akcjach lub udziałach finansowanej firmy
Termin zwrotu z kapitału W trakcie finansowania Na koniec finansowania
Skutki podatkowe Odsetki są kosztem Odsetki są kosztem
Możliwość dostosowania finansowania do oczekiwań firmy Mała – ograniczona procedurami kredytowymi Duża – pełna elastyczność (finansowanie dostosowywane do indywidualnej sytuacji firmy)

Źródło: Opracowanie własne

Kiedy i dla jakich firm warto jest zastosować finansowanie mezzanine?

Kiedy warto pomyśleć o mezzanine?

Kapitał własny i obcy to dwa tradycyjne filary, na których opiera się finansowanie przedsiębiorstwa. Dostawcami kapitału własnego są właściciele spółki (akcjonariusze, udziałowcy, itp.), natomiast dostawcami kapitału obcego są banki lub inne podmioty spoza kręgu właścicieli.

Więcej o tych zagadnieniach przeczytasz we wpisie:

Zanim zaciągniesz kredyt na firmę, sprawdź koniecznie!

Głównym sposobem finansowania inwestycji, oprócz środków własnych, są różnego rodzaju kredyty inwestycyjne udzielane przez banki. Często zdarza się jednak, że przedsiębiorstwo nie może uzyskać kredytu w całej wnioskowanej kwocie. Dzieje się tak najczęściej z dwóch powodów: oszacowana przez bank zdolność kredytowa nie jest wystarczająca lub też przedsiębiorstwo nie dysponuje wystarczającą ilością aktywów, które mogą być zabezpieczeniem finansowania.

Rozwinięcie powyższego tematu znajdziesz w artykule:

Dwie rzeczy, od których zależy, czy otrzymasz kredyt dla firmy.

W przypadku wymienionych powyżej ograniczeń zarządzający przedsiębiorstwem stają przed realnym problemem: skąd pozyskać środki finansowe? Zobaczmy jakie mają alternatywy. Skąd mogą pozyskać dodatkowy kapitał obcy dla zarządzanej przez siebie firmy, skoro banki powiedzą “nie”.

Pierwsza alternatywa to rynek obligacji korporacyjnych. Jest on jednak w Polsce jeszcze dość słabo rozwinięty i nie każda firma chce się zdecydować się na tego typu rozwiązanie.

Zasilenie kapitałowe przez właścicieli nie zawsze jest zgodne z ich planami lub możliwościami. Także inwestycja funduszu private equity może okazać się nienajlepszym rozwiązaniem, ze względu na szereg wymagań i ograniczeń które się z nią wiążą.

Droga do kapitału poprzez giełdę jest czasochłonna, wiąże się z wysokimi kosztami i nie gwarantuje wyceny firmy, która byłaby zadowalająca dla właścicieli. Również zakres nowych obowiązków związanych z notowaniem spółki na giełdzie (np. obowiązki informacyjne) czy chociażby możliwość przyszłego wrogiego przejęcia mogą być trudne do zaakceptowania dla spółki i jej właścicieli.

Przedsiębiorstwo nie może w takiej sytuacji realizować wybranego projektu inwestycyjnego, prowadzić i wdrażać wyników własnych prac badawczo-rozwojowych bez informowania o wszystkim innych uczestników rynku w tym konkurencji.

Brak odpowiedniej ilości środków finansowych we właściwym momencie może też spowodować bezpowrotną utratę możliwości wykorzystania pojawiającej się okazji na zrealizowanie inwestycji.

Rozwiązaniem tych wszystkich problemów może być alternatywna forma finansowania – mezzanine.

Dla jakich firm warto użyć finansowania mezzanine?

Wspominałem już wcześniej, że finansowanie mezzanine jest najbardziej odpowiednie dla podmiotów o dobrej sytuacji finansowej i ugruntowanej pozycji rynkowej. Jego głównym zadaniem ma być bowiem przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa.

Przy pozyskaniu mezzanine bardzo istotne jest dla firmy posiadanie doświadczonego zarządu, a także jasno określona strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Trzeba też wziąć pod uwagę, że dopóki całkowite zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na dodatkowy kapitał nie przekracza jego zdolności kredytowej, dopóty finansowanie mezzanine może nie być opłacalne. Głównie ze względu na koszty, które są wyższe niż przy zwykłym kredycie bankowym.

Banki odnoszą często zdolność kredytową firmy do wskaźnika EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) i nie udzielają kredytów, jeżeli całkowite zadłużenie przedsiębiorstwa do wartości EBITDA jest większe niż 4. Oczywiście na ich decyzje znaczny wpływ ma jakość zabezpieczeń, jakie może zaoferować kredytobiorca.

W przypadku finansowania mezzanine wspomniany współczynnik może natomiast osiągnąć wartość 6, a czasami nawet i wyższą. Oznacza to, że firma może otrzymać ok. 50-70% więcej środków na realizację danego przedsięwzięcia aniżeli z banku. Wartość tego wskaźnika jest jednak zależna od wielu czynników. Między innymi od:

 • Wiarygodności firmy,
 • Dotychczasowej jej historii działania,
 • Perspektyw dalszego rozwoju,
 • Branży, w której działa,
 • Obecnej sytuacji rynkowej,
 • innych

Kapitał mezzanine nie jest odpowiedni dla dopiero powstających przedsiębiorstw. Są one bowiem bardziej wrażliwe na wszelkiego rodzaju czynniki rynkowe. Mają dużo niższe i przede wszystkim mniej regularne przepływy finansowe co powoduje, że nie można na nich ustanowić odpowiedniego zabezpieczenia spłaty. To zbyt ryzykowne.

Kapitał obcy w nowo powstałych firmach jest oczywiście potrzebny, żeby mogły się one szybciej rozwijać, jednak trzeba pamiętać, że wiąże się z nim również wzrost ryzyka finansowego. Zarząd każdej takiej firmy ma więc za zadanie “znalezienie optymalnego poziomu” między rentownością kapitału pożyczonego (obcego) a ryzykiem, które się z tym wiąże.

Podsumowując, w jakich przypadkach warto jest zastosować finansowanie mezzanine?

 1. Na sfinansowanie ekspansji i rozwoju firmy poprzez fuzje i przejęcia. Wtedy finansowanie mezzanine może zwiększyć wartość firmy przed sprzedażą jej akcji na giełdzie.
 2. W przypadku wykupu udziałów od udziałowca, który zdecydował się opuścić spółkę. Zmianie ulega wtedy struktura finansowa i własnościowa danego przedsiębiorstwa.
 3. Kiedy firma nie ma zdolności kredytowej na dokonanie znaczącej inwestycji. Wynika to z faktu, że finansowanie mezzanine nie wyklucza posiłkowania się kredytem bankowym, wręcz przeciwnie, dobrze go uzupełnia.
 4. W przypadku wykupu menadżerskiego. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, kiedy zespoły menedżerów (z wewnątrz danego przedsiębiorstwa lub z zewnątrz) planują wykupić udziały firmy od dotychczasowych właścicieli. Kapitał mezzanine może wtedy zapewnić długoterminowe finansowanie tego typu transakcji.

Jak sfinansować projekt – przykładowa transakcja finansowania mezzanine

Spółka A, zamierza nabyć Spółkę B, która w ostatnim roku zrealizowała wynik EBITDA na poziomie 10 mln PLN.

Spółka A szacuje, że wycena Spółki B będzie zbliżona do średniej wyceny rynkowej z 2018 roku – 95 mln PLN (9,5*10mln PLN).

Dzięki planowanej restrukturyzacji i modernizacji Spółki B, Spółka A zakłada, że w ciągu 5 lat zwiększy jej wartość do 250 mln PLN.

Jeśli cała inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Spółki A, czyli Spółka A zainwestuje 95 mln PLN, to po 5 latach otrzyma 250 mln PLN, więc jej średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji wyniesie 21%.

Jeżeli natomiast wykorzysta do zrealizowania inwestycji kredyty akwizycyjne w maksymalnej dostępnej kwocie – 55 mln PLN (5,5*10 mln PLN) to będzie musiała zainwestować 40 mln PLN, a po 5 latach otrzyma 173 mln PLN (250 mln PLN – 55 mln PLN – 22 mln PLN kosztów obsługi kredytu). Czyli osiągnie roczną średnią stopę zwrotu na poziomie 34%.

W przypadku natomiast, gdy oprócz kredytów akwizycyjnych w kwocie 55 mln PLN, wykorzysta także mezzanine w kwocie 15 mln PLN (7,0*10 mln PLN – 55 mln PLN) będzie musiała zainwestować jedynie 25 mln PLN. Natomiast po 5 latach będzie miała do dyspozycji 144,5 mln PLN (250 mln PLN – 55 mln PLN – 15 mln PLN – 35,5 mln PLN kosztów obsługi długu). Osiągnie więc roczną średnią stopę zwrotu na poziomie 42%.

Spółka A wykorzystując więc całkowicie dostępne finansowanie zewnętrzne zwiększy swoją średnią roczną stopę zwrotu z 21% do 41%, czyli dwukrotnie!

Poza tym jej zaangażowanie wyniesie 25 mln PLN a nie 95 mln PLN, co pozwoli jej zmniejszyć ryzyko koncentracji swojego kapitału w jednej transakcji i wykorzystać pozostałe środki na bieżąca działalność lub inne inwestycje.

Powyższy przykład przedstawia sposób postępowania, dzięki któremu firmy planujące przejęcia dzięki finansowaniu mezzanine mogą znacznie zwiększyć swoje zwroty z inwestycji.

Jak przebiega proces pozyskiwania kapitału mezzanine?

Cały proces pozyskiwania finansowania typu mezzanine składa się z kilku istotnych etapów.

Pierwszym z nich jest przede wszystkim analiza wstępna danego projektu inwestycyjnego. Sprawdzane są główne założenia i celowość takiej inwestycji.

Jeżeli okaże się, że projekt faktycznie ma sens, firma rozpoczyna bardziej ścisną współpracę z kapitałodawcą mezzanine. Przeprowadzane są wstępne analizy wnioskodawcy i jego otoczenia rynkowego. Często takie analizy wsparte są przez due diligence – badania spółki przeprowadzane przez firmy zewnętrzne. Najczęściej przeprowadzane są due diligence prawne, finansowe i podatkowe, a czasem również technologiczne.

Następnie bank lub fundusz oferujący finansowanie mezzanine zawiera wstępną umowę z firmą starającą się o tego typu finansowanie, która to umowa określa dalsze zasady współpracy, min:

 • Zobowiązania obydwu stron,
 • Warunki realizacji przedsięwzięcia,
 • Całą strukturę przedsięwzięcia
 • Procedury związane z transakcją.

Nie ma ona charakteru wiążącego, tylko raczej stanowi podstawę do dalszych negocjacji między stronami. Na jej podstawie przygotowywana jest następnie już ta właściwa umowa finansowania.

Na dalszym etapie następuje szczegółowa analiza sytuacji przedsiębiorstwa i branży, w której działa. Szczegółowy biznesplan przedsięwzięcia, opierający się na jak najbardziej prawdopodobnych założeniach, jest w takim wypadku kluczowy. Trzeba być także gotowym na dokładne przedstawienie planowanej strategii i przekonanie finansującego o realności założonych prognoz.

Przygotowywana jest dokumentacja prawna całej transakcji, właściwa umowa finansowania i określane są szczegółowa zasady współpracy.

Umowy mezzanine przygotowywane są specjalnie dla każdej transakcji, więc wymagają szczegółowych negocjacji pomiędzy podmiotem finansującym oraz przedsiębiorstwem.

Finansujący mezzanine często otrzymuje niektóre prawa właścicielskie, np. miejsce dla swego przedstawiciela w radzie nadzorczej. Dzieje się tak dlatego, że finansowanie mezzanine przewiduje udział finansującego w kapitale spółki. Istotne jest zatem, aby decyzję o wykorzystaniu tego rodzaju finansowania była podejmowana przy akceptacji wspólników.

Następnie te wszystkie ustalenia i dokumenty trafiają na spotkanie do osób podejmujących decyzję o warunkach finalnych udzielenia finansowania mezzanine – tzw. Komitetu Inwestycyjnego.

Na ostatnim etapie następuje podpisanie umów między stronami finansowania, a następnie udostępnienie przez kapitałodawcę mezzanine środków finansowych.

Jakie instrumenty finansowe są stosowane w finansowaniu typu mezzanine

Instrumenty stosowane w finansowaniu mezzanine są przede wszystkim dobierane tak, aby uzależniały koszt finansowania od wyników planowanego przedsięwzięcia. Dodatkowo, żeby umożliwiały spłatę kapitału na koniec okresu finansowania oraz minimalizowały koszty. Do najczęściej stosowanych instrumentów mezzanine zalicza się:

Pożyczkę z prawem do udziału w kapitale – finansowanie, w ramach którego spółka ponosi koszt finansowania w postaci odsetek. Pozostałe koszty ponoszone są przez właścicieli, tylko w sytuacji, kiedy planowane przedsięwzięcie kończy się sukcesem.

Finansujący mezzanine ma bowiem prawo do kupna określonej liczby akcji/udziałów po ustalonej cenie w ustalonym czasie. Prawo to (czyli warrant) w przypadku finansowania mezzanine opiewa najczęściej na mały pakiet nieprzekraczający kilku procent kapitału. Cena i ilość akcji przysługujących z tego prawa (warranta) ustalana jest przed rozpoczęciem finansowania.

Pożyczkę z prawem do udziału w zyskach – to pożyczka dająca pożyczkodawcy prawo do części zysku z inwestycji. Udział w zysku może być np. ustalony jako % rocznego zysku netto za określony z góry okres czasu.

Obligacje zero kuponowe/dyskontowe – obligacje, w której emitent spłaca całą kwotę zadłużenia wraz z odsetkami jednorazowo, w momencie, gdy obligacja staje się wymagalna.

Obligacje z warrantem – finansowanie, w ramach, którego spółka ponosi koszt finansowania w postaci kuponu odsetkowego obligacji. Pozostałe koszty ponoszone są przez właścicieli podobnie jak w przypadku pożyczki z prawem do udziału w kapitale.

Obligacje zamienne – spółka–emitent obligacji ponosi koszty kuponu odsetkowego. Finansujący mezzanine ma prawo do zamiany wyemitowanych przez spółkę obligacji na jej akcje/udziały, według z góry określonych reguł.

Jak sfinansować projekt – zalety i wady tego sposobu finansowania

Zalety finansowania mezzanine

Finansowanie mezzanine jest coraz częściej wykorzystywane jako uzupełnienie kredytu bankowego. Do głównych zalet mezzanine należy zaliczyć:

Szczegółową weryfikację biznesplanu przedsięwzięcia przed podjęciem inwestycji. Finansujący mezzanine przed podjęciem decyzji o finansowaniu poddaje projekt biznesowy szczegółowej ocenie. Pomaga to inwestorom sprawdzić ich założenia biznesowe i dokładnie zidentyfikować potencjalne zagrożenia.

Dostępność finansowania pomimo braku wystarczających, z punktu widzenia banków, zabezpieczeń i zdolności kredytowej potrzebnej do otrzymania zwykłego kredytu.

Spłatę kapitału dopiero na koniec okresu umowy. Ułatwia to finansowanej spółce utrzymanie płynności w trakcie realizowania inwestycji.

Elastyczność kształtowania warunków finansowania i jego spłaty. Nie ma określonych standardów czy sztywnych regulacji w tym zakresie. Rozwiązania dopasowywane są do potrzeb finansowanego, jego możliwości i strategii rozwoju.

Niższe koszty dla właścicieli przedsiębiorstwa w porównaniu z emisją publiczną akcji na giełdzie papierów wartościowych lub pozyskaniem kapitału od funduszu typu private equity. Właściciele utrzymują niezagrożoną kontrolę nad działaniem firmy.

Wady finansowania mezzanine

Finansowanie mezzanine wydaje się mieć więcej zalet niż wad, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na dwie istotne wady:

Dość wysoka cena kapitału. Koszt kapitału mezzanine jest wyższy niż koszt kredytu bankowego i oscyluje między 15-20% stopy zwrotu z inwestycji.

Aby kapitałodawcy mogli uzyskać taką oczekiwaną stopę zwrotu muszą oni otrzymać od emitenta kilka procent akcji spółki (zazwyczaj od 2% do 5%).

Wyznaczenie kwoty udziału w kapitale własnym jest dokonywane na podstawie wyceny wartości przedsiębiorstwa opierającej się na prognozach finansowych. Oczywiście nie zawsze można dokładnie zaplanować wzrost wartości firmy, stąd też trudno jest wycenić wielkość udziału kapitału mezzanine w kapitale własnym spółki.

Kolejną wadą jest konieczność zawarcia umowy, która nakłada wiele warunków, które finansowana spółka powinna spełnić. Może to ograniczyć wcześniejszą swobodę podejmowania decyzji w spółce. Mogą to być przykładowo zapisy dotyczące niezaciągania przez spółkę kolejnych kredytów bankowych albo zapis pozwalający kapitałodawcy mezzanine zablokować możliwość dokonania przez przedsiębiorstwo określonych inwestycji.

Jakie są koszty finansowania mezzanine?

Na koszty finansowania mezzanine składa się kilka elementów. Nie wszystkie z nich występują jednak równocześnie np. Odsetki gotówkowe czy kapitalizowane.

Prowizja przygotowawcza – jednorazowa opłata wyrażona jako procent kwoty finansowania płatna najczęściej w momencie uruchomienia środków. Każdorazowo ustalana jest indywidualnie.

Odsetki gotówkowe – odsetki płacone przez spółkę, w gotówce, co pewien okres czasu, najczęściej co kwartał lub co pół roku.

Odsetki kapitalizowane – odsetki, które w trakcie finansowania są doliczane do kwoty finansowania, a płacone są dopiero na koniec okresu finansowania. Dzięki takiemu rodzajowi wynagrodzenia przepływy finansowe przedsiębiorstwa są mniej obciążone kosztami finansowania w trakcie jego trwania;

Wynagrodzenie dodatkowe – to element wynagrodzenia finansującego, pokrywany często przez samych aktualnych lub przyszłych właścicieli podmiotu finansowanego. Nie jest więc bezpośrednio kosztem dla finansowanego podmiotu. Może być bowiem realizowany na przykład przez emisję warrantów (opcji) na akcje nowej emisji podmiotu finansowanego, czyli prawa do nabycia akcji tego podmiotu po określonej cenie w przyszłości.

Mogą to być też zobowiązania obecnych akcjonariuszy do sprzedaży części swojego pakietu akcji po określonej cenie. Wynagrodzenie dodatkowe może być także realizowane w sposób obciążający podmiot finansowany. Na przykład poprzez określenie procenta rocznego zysku netto zrealizowanego za określony czas, który ma przypaść finansującemu mezzanine.

Podsumowanie – jak sfinansować projekt dzięki mezzanine?

Finansowanie mezzanine doskonale uzupełnia lukę między kapitałem pozyskanym z kredytu bankowego a giełdy.Dodatkowo weryfikowana jest zasadność danego projektu inwestycyjnego. Akceptowane jest też wyższe ryzyko ze strony finansującego.

Mezzanine jest droższe od klasycznego kredytu bankowego, ale zdecydowanie tańsze od finansowania pozyskiwanego z giełdy. Środki można też pozyskać zdecydowanie szybciej. Negocjacje między przedsiębiorstwem oraz instytucją finansową mogą w ciągu kilku tygodni doprowadzić do sfinalizowania transakcji.

Transakcję tego typu przeprowadzają w naszym nieliczne Banki i Fundusze Mezzaninie.

Jeżeli tematyka, o której przeczytałeś/przeczytałaś w tym artykule Cię zainteresowała i chcesz wiedzieć więcej, proszę Cię o kontakt bezpośrednio ze mną. Współpracuję z tego typu funduszem.

Jeżeli sądzisz, że ten temat mógłby zainteresować również Twoich znajomych to udostępnij proszę im ten artykuł. Będę Ci za to wdzięczny.

Pozdrawiam

Paweł

Odbierz dostęp do 30 profesjonalnych narzędzi!

Wśród nich Checklisty do Kredytu Hipotecznego, kalkulatory Excel oraz rekomendowane kalkulatory Online!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych GetResponse ( more information )

Twój adres e-mail jest u mnie bezpieczny. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.