Sprawdź na kalkulatorze, czy dana nieruchomość kwalifikuje się do rządowego programu

Sprawdź poniżej warunki programu!

Mieszkanie bez wkładu własnego, czyli rodzinny kredyt mieszkaniowy

Podstawowe założenia programu

Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Łączna wysokość objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może  być wyższa niż 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt (w przypadku kredytu o zmiennej stopie procentowej) oraz 30% całkowitej kwoty wydatków dla kredytów o stałej albo o okresowo stałej stopie procentowej. Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Spłata rodzinna jest połączona z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.

Ustawa zawiera mechanizmy, które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.

Rodzinnych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK.

Do kogo jest skierowany program?

Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.

Zlikwidowano w ten sposób barierę braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Możesz uzyskać kredyt o 100% wartości mieszkania, jeśli masz zdolność do obsługi tego zobowiązania.

Na czym polega procedura?

Procedura zależeć będzie od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Ze spłaty rodzinnej może skorzystać kredytobiorca rodzinnego kredytu mieszkaniowego, którego gospodarstwo domowe powiększy się w okresie tej spłaty o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł, gdy o drugie, oraz 60 tys., gdy jest to trzecie lub kolejne dziecko).

W dniu spłaty nie będzie można być właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby posiadające zdolność kredytową, które nie mają środków na wymagany przez banki wkład własny, w tym single, osoby wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko, małżeństwa, rodziny wielodzietne.

Ile wynosi gwarancja BGK?

Łączna wysokość objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy wyniesie nie więcej niż 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć kwoty, która stanowi 20 % lub 30% całkowitej kwoty wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

Minimalny okres, na jaki będzie udzielany gwarantowany kredyt mieszkaniowy, wynosi 15 lat. Rodzinny kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100% ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym z wykończeniem nieruchomości.

Jakie muszę spełnić warunki?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest:

  • brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje);
  • niedokonanie darowizny mieszkania lub domu jednorodzinnego na rzecz członka rodziny w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o rodzinny kredyt mieszkaniowy;
  • nieprzekroczenie ustawowego limitu ceny mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym lub wtórnym

Ile wynosi limit ceny lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego?

Zestawienie limitów ceny lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, do wysokości których może zostać udzielony rodzinny kredyt mieszkaniowy (według danych za dany okres), opublikowane są na stronie internetowej BGK – sprawdź.

Limit ten jest zróżnicowany w zależności od rynku, na którym nabywa się nieruchomość (pierwotny lub wtórny) oraz położenia nieruchomości (3 typy lokalizacji uwzględniającej województwa, miasta wojewódzkie i gminy przylegające do tych miast).

Wróć do kalkulatora, który znajduje się na górze strony i sprawdź swoją indywidualną sytuację!

Na jaki cel można przeznaczyć środki z kredytu?

  • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
  • budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem i zakupem działki budowlanej pod budowę domu.

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Tak, jeżeli osoby będące w związku nieformalnym wychowują wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, będzie można ubiegać się o przyznanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Czy obowiązują kryteria wieku kredytobiorcy oraz limitu powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania?

Nie, ustawa nie określa limitu wieku beneficjenta oraz powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, finansowanego rodzinnym kredytem mieszkaniowym.

Podsiadam już kredyt na inne mieszkanie. Czy mogę ubiegać się o rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Ustawa nie przewiduje obejmowania gwarancją zaciągniętych już kredytów przeznaczonych na nabycie mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu?

Tak. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony m.in. na pokrycie wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego oraz zakupu nieruchomości gruntowej w celu budowy na niej tego domu.

Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to mogę skorzystać z programu?

Tak. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego (wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci).

Warunek ten nie odnosi się do posiadania prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeszłości, chyba że zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Moja żona jest w ciąży z trzecim dzieckiem (posiadamy już dwoje) i jesteśmy w trakcie budowy domu. Obecnie mieszkamy w naszym mieszkaniu o powierzchni 40 mkw. i brakuje nam środków na dokończenie budowy. Czy możemy skorzystać z programu?

Tak, w przypadku spełnienia pozostałych warunków ustawy. Warunkiem udziału w programie jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Jednakże wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Wówczas osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego mogą posiadać łącznie prawo własności do jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2.

Dodatkowo jeżeli urodzi się trzecie dziecko w trakcie spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego np. na budowę domu jednorodzinnego, przysługiwać będzie jednorazowa spłata części tego kredytu (tzw. spłata rodzinna) w wysokości 60 tys. zł.

Na czym polega spłata rodzinna?

Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału rodzinnego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.

Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.

Przykład:

Danej rodzinie udzielony został rodzinny kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat. W piątym roku spłaty tego kredytu rodzina powiększyła się o drugie dziecko. Wówczas kredytobiorca otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po upływie kolejnych pięciu lat, tj. w dziesiątym roku spłaty kredytu, w tej rodzinie rodzi się kolejne (trzecie) dziecko. Gospodarstwo domowe również otrzyma świadczenie. Tym razem w wysokości 60 tys. zł.

Kiedy, gdzie i jakie dokumenty muszę złożyć?

Wniosek o udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków określonych w ustawie, należy złożyć do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Jakie banki biorą udział w programie?

W programie wezmą udział banki, które przystąpią do udzielania rodzinnych kredytów mieszkaniowych, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Lista banków kredytujących dostepna jest na stronie internetowej BGK – sprawdź

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Udział w programach mieszkaniowych funkcjonujących w przeszłości (np. „Mieszkanie dla Młodych”) nie wyklucza udziału w rządowym programie gwarancji zastępującej udział własny kredytobiorcy.

Należy jednak pamiętać o warunkach ustawowych, w tym dotyczących braku prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego lub w przypadku rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci – posiadania prawa własności mieszkania/domu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej limitu określonego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym.

Czy obcokrajowiec może skorzystać z programu?

Tak, o rodzinny kredyt mieszkaniowy mogą ubiegać się również obcokrajowcy jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie.

Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP nie ma takiego wymogu, tj. kredyt może zostać udzielony także singlowi nieposiadającemu obywatelstwa polskiego.

Natomiast skorzystanie ze spłat rodzinnych możliwe jest wyłącznie w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP oraz nieposiadania lokalu mieszkalnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Czy można zamówić ponowną ocenę wymiarów powierzchni, tak by móc sprawdzić, czy będzie można skorzystać z tego rozwiązania?

Program skierowany jest do osób nieposiadających prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci. Ubiegając się o kredyt mogą mieć inne mieszkanie niż finansowane rodzinnym kredytem mieszkaniowym.

Rodziny:

  • z dwojgiem dzieci mogą posiadać mieszkanie nie większe niż 50 m2,
  • z trojgiem dzieci – nie większe niż 75 m2,
  • z czworgiem dzieci – nie większe niż 90 m2,
  • posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie obowiązuje limit metrażowy.

Ustawa nie określa czynności związanych z pomiarem inwentaryzacyjnym i weryfikacją posiadanego metrażu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Decyzja o potrzebie ponownej oceny powierzchni użytkowej mieszkania/domu zależy od wnioskodawcy.

Informację o posiadaniu prawa własności mieszkania/domu oraz jego powierzchni użytkowej wnioskodawca umieszcza w oświadczeniu pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz składa wraz z wnioskiem o udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Źródło powyższych informacji o programie Mieszkanie bez wkładu własnego, czyli rodzinny kredyt mieszkaniowy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii